สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ


 

 

 

 

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ : สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ บริเวณเทศบาลทางด้านตะวันตกมีถนนสายหลักผ่าน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1090 ภายในชุมชนมีถนนบูรพาตัดแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 เชื่อมกับ ถนน รพช.ตาก 4009 (บ้านผาลาด - บ้านแม่กุน้อย)ชุมชนมีการตั้งบ้านเรือน เกาะตัว ตามถนนสายสำคัญได้แก่ ถนนบูรพา ถนนจุฬาชัย ถนนศรีวิชัย และถนนราษฎรบูรณะ นอกนากนี้ในบริเวณชุมชนยังมีลำห้วยและลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ไหลผ่านตอนกลางชุมชน ห้วยแม่กุหลวง ไหลผ่านด้านใต้ของชุมชน

 LikeBox