เข้ารับการประเมินผู้บริหารองค์กร

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น
เทศบาลตำบลแม่กุ เข้าร่วมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2561
ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สอด ชั้น 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


เข้ารับการประเมินผู้บริหารองค์กร


เข้ารับการประเมินผู้บริหารองค์กร


เข้ารับการประเมินผู้บริหารองค์กร


เข้ารับการประเมินผู้บริหารองค์กร

LikeBox