ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตการปกครอง


 

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต การปกครอง :เทศบาลตำบลแม่กุ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง
จังหวัดตาก ไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
105 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 รวมระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอแม่สอดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ
ระยะทางประมาณ 521 กิโลเมตร

 อาณาเขต : เทศบาลตำบลแม่กุ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ หมู่ 9 บ้านแม่ตาวใหม่ ตำบลพระธาตุผาแดง
ทิศใต้ : ติดต่อกับ หมู่ 3 บ้านห้วยผักหละ และหมู่ 4 บ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลแม่กุ
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ หมู่ 1 บ้านแม่กุหลวง ตำบลแม่กุ

 

 

เขตการปกครอง : มีพื้นที่ 8.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,200 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 2 บ้านผาลาด มี 1 ชุมชน คือ ชุมชนศิลาลาด หมู่ที่ 6
บ้านแม่กุใต้ มี 1 ชุมชน คือ ชุมชนรักษ์ถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านแม่กุน้อย มี 2 ชุมชน คือ
ชุมชนบูรพาและชุมชนเกศแก้ว และหมู่ที่ 8 บ้านแม่กุัเหนือ มี 2 ชุมชน คือ ชุมชน
ศรีวิชัยและชุมชนดอนชุมภู LikeBox