ประวัติความเป็นมา


 

ประวัติความเป็นมา : เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก  เดิมมีฐานะเป็น
สุขาภิบาลตำบลแม่กุ  ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2527  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล  ตามพระราช
บัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

 LikeBox