เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่กุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่กุ ผู้อำนวยการ รพ.สต. 2 แห่ง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการชุมชนบุรพา ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง  1 / 5
Gallery »  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง  »  เทศบาลตำบลแม่กุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง
Next
Next »

LikeBox