::เทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ :ทต.แม่กุ
เทศบาลตำบลแม่กุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
 
ภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ ชุมชนมีการตั้งบ้านเรือนเกาะตัวตามถนนสายสำคัญ ได้แก่ ถนนเกศแก้วบูรพา ถนนจุฬาชัย ถนนศรีวิชัย ถนนเทพสุวรรณ นอกจากนี้ในบริเวณชุมชนยังมี ลำห้วยและลำเหมืองสาธารณประโยชน์ไหลผ่าน อยู่ทั่วไปที่สำคัญได้แก่ ห้วยแม่กุน้อย ไหลผ่านตอนกลางชุมชน ห้วยแม่กุหลวง ไหลผ่านด้านใต้ของชุมชน
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน ก.พ.-พ.ค.
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือน พ.ค. - ต.ค.
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน ต.ค. - ก.พ.
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
(ป้อมยามตำรวจ) ตำบลแม่กุ จำนวน 1 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตอำเภอแม่สอด ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาก แหล่งผลิต ซึ่งผลิตได้จากเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ในเขตเทศบาลที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
ประปาในตำบล
  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์
 
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของเทศบาลตำบลแม่กุ 3 แห่ง ได้แก่ (ประปาบ้านปูเตอร์และได้รับการถ่ายโอนมา
จำนวน 2 แห่ง คือ ประปาบ้านแม่กุเหนือ และประปาบ้านผาลาด)
 
แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
ตราน้ำบ้านหนองน้ำเขียว และบ้านปูเตอร์
 
แหล่งน้ำ
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ห้วย/ลำธาร บ่อน้ำตื้น
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
 
ประปาหมู่บ้าน
 
บ่อบาดาลสาธารณะ
 
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอื่น ๆ

วัด จำนวน 4 แห่ง
 
วัดศิลาลาด ม.2 วัดเกศแก้วบูรพา ม.7
 
วัดใหม่สุวรรณ ม.6 วัดบ้านแม่กุเหนือ ม.8

ที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
ที่พักสงฆ์แม่กุบูรพา ม.11
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่วิธีกาารทำเครื่องจักสารใช้สำหรับ
ในครัวเรือนวิธีการทำเครื่องสืบชะตาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการทำดอกไม้จันทน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 พูดภาษาเหนือ

ประเพณี
 
ประเพณีรดน้ำดำหัวท่านพระครูกิตติธรรมคุณ ประเพณีตานก๋วยสลาก
 
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเมืองแก้ว ประเพณีบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า
 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ พรมเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ
 
การสาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
รพ.สต.แม่กุ ตั้งอยู่ชุมชนบูรพา หมู่ที่ 11
 
รพ.สต.บ้านแม่กุเหนือ ตั้งอยู่ชุมชนศรีวิชัย หมู่ที่ 8

คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กุ หมู่ที่ 7
(สังกัด เทศบาลฯ)
 
รร.เทศบาลตำบลแม่กุ หมู่ที่ 7 (สังกัด เทศบาลฯ)
 
รร.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ม.11(สังกัด สพป ตาก เขต 2)
 
รร. บ้านแม่กุเหนือ ม.8 (สังกัด สพป ตาก เขต 2)
 
การคมนาคม
 

รถทัวร์โดยสาร (สายกรุงเทพฯ – แม่สอด)
 
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร 0-2936-2852-66
 
บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด โทร 0-2553-1753
 
บริษัท ทันจิตต์ ทัวร์ โทร 0-2936-3210
 
บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร 0-2936-0199
 
บริษัทเพชรทัวร์แม่สอด โทร 0-555-33654

รถตู้โดยสาร อ.เมืองตาก จ.ตาก -อ.แม่สอด จ.ตาก บริษัท เพชรสังวาล จำกัด โทร. 055-533805

การคมนาคม สามารถเดินทางสะดวก ได้โดยทางรถยนต์จากจังหวัดตากมาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก-แม่สอด) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 (แม่สอด - อุ้มผาง) เข้าพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุทางด้านตะวันตกในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 จะเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนในเขตเทศบาลใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอแม่สอดและชุมชนข้างเคียง และในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ
 
การสื่อสารในตำบล
 

ไปรษณีย์
 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
บริษัทไปรษณีย์ไทยแม่สอด จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์
 
ทางด้านโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัททีที แอนด์ ที จำกัด รับผิดชอบ ซึ่งจำนวนโทรศัพท์
ส่วนบุคคลใน พื้นที่มี 1,150 หมายเลข
 
โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่มี 8 หมายเลขจำนวนชุมสาย
 
โทรศัพท์ในเขตพื้นที่มี จำนวน 1 ชุมสาย
 
เลขหมายที่สามารถให้บริการได้ 384 เลขหมาย
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

การบริการ
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
 
ตลาดสดในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านค้าย่อยในเขตเทศบาล จำนวน 125 แห่ง

อุตสาหกรรม
 
โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง อู่ซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก จำนวน 10 แห่ง
 
โรงสีข้าวขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง โรงงานทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรม (บ.ท๊อป ฟอร์ม บราเซีย (แม่สอด) จำกัด จำนวน 1 แห่ง

การพาณิชย์
 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 2 แห่ง