หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 4/2564  [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 93 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 23 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด เลื่อนโครการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทนาศาตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่อในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 97 
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 894
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT