หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 100 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี (งวดที่ 2)  [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม วันป้องกันโรคเรบีส์(พิษสุนัขบ้า)โลก พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนแก่ อปท. งวดที่ 3 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 106 
ด่วนที่สุด ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเตรียมความพร้อมการเปิดรียนของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน) [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 151 
การนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษาและหนังสือชุดความรู้ [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเตรียมความพร้อมการเปิดรียนของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 327 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 79 
(ด่วนที่สุด) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 224 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 943
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT