หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดเพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทางการศึกษาพิเศษ [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 125 
ด่วนที่สุด แจ้งมติ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 60/2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 152 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 131 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 117 
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ฯ สำหรับสนับสนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 83 
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตลาดปลอดโฟม (No Foam)  [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 166 
การจัดทำฐานข้อมูลถนนที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 99 
ซักซ้อมแนวทางการนำส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 119 
การประชุมติดตามการออกข้อบัญัติ/เทศบัญการจัดการขยะมูลฝอย ตาม พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2560 (ฉ.ปรับปรุง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 83 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 138 
ด่วนที่สุด การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 202 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 943
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT