หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 7 กันยายน 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 183 
(ด่วนที่สุด) แจ้งเวียนหนังสือราชการเดือนกันยายน 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 133 
แจ้งโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 113 
ด่วนมาก โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน [ 6 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 101 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างในสังกัด เพื่อตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา [ 6 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 108 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 8/2564 เมื่่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 277 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาล [ 6 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 149 
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีนักเรียน/นักศึกษาพักนอน [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 98 
ด่วนที่สุด มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐฯ ของจังหวัดตาก [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 338 
ด่วนที่สุด ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 125 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 102 
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 288 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 943
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT