เทศบาลตำบลแม่กุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
ประวัติความเป็นมา
ประวัติหน่วยงาน
  เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลแม่กุตามพระราชบัญญัติ สุขาภิบาล พ.ศ.2495 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
 
ที่ตั้ง
  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดตาก ไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105 และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1090 รวมระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร และมีพื้นที่ปกครอง 8.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,200 ไร่
 
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ที่ 7, 8 ตำบลแม่กุ  
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กุ
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ที่ 2, 8 ตำบลแม่กุ  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ หมู่ที่ 2, 7 ตำบลแม่กุ
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ตำบลแม่กุ มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,280 คน แยกเป็น
 
ชาย 3,090 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20
 
หญิง 3,190 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80
 
จำนวนครัวเรือน 2,729 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 57.52 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2 บ้านผาลาด 523 549 1,072 564  
6 บ้านแม่กุใต้ 362 376 738 346
  7 บ้านแม่กุน้อย 653 661 1,314 559  
8 บ้านแม่กุเหนือ 491 535 1,026 436
  11 บ้านแม่กุบูรพา 694 714 1,408 570  
12 บ้านใหม่ดอนชุมภู 367 355 722 254
  รวมทั้งสิ้น 3,090 3,190 6,280 2,729
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม พืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว อ้อย กระเทียม หอมแดง มันสำปะหลัง เป็นต้น
 
ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ เป็ด ไก่ สุกร แพะ ปลาคิด