หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่กุ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรการปัองกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศมาตรการการใช้ดูลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)  
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT