หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภู่ภากร สุภาพ
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-558-0444


นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 086-677-7969
 


-ว่าง-
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพวงเพชร ตาแว่น
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-562-7716


นางบุญทวี สุจริตจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-960-2215


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธีรศักดิ์ มูลงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 087-841-3258


นางจริยา บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 096-954-4535


นางธัญพิมล สายพิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-654-0292
 
หัวหน้าฝ่าย
 


นางสาวเทพธีด์ มีศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 062-389-1598


นางสาวภัคฑีรา พงษ์อ่ำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 096-542-3691


นายวิทยา จันทะกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 081-284-9606


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ


นางทิพย์ ใจต๊ะเสน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : 084-895-3868
 
 
 
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT