หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภู่ภากร สุภาพ
ปลัดเทศบาล


นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
 


-ว่าง-
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพวงเพชร ตาแว่น
หัวหน้าสำนักปลัด


นางบุญทวี สุจริตจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธีรศักดิ์ มูลงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางจริยา บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางธัญพิมล สายพิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
หัวหน้าฝ่าย
 


นางสาวเทพธีด์ มีศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นายวิทยา จันทะกลาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นางสาววิรญา วงษ์ละ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาววิไลวรรณ ปันปิง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ


นางทิพย์ ใจต๊ะเสน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT