หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
บุคลากร
 


นายภู่ภากร สุภาพ
ปลัดเทศบาล


นายรัฐชนะ อินทร์สุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางพวงเพชร ตาแว่น
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเทพธีด์ มีศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
พนักงานเทศบาล
 


นางพจมาน จันทะกลาง
นักจัดการงานทั่วไป


นายสมคิด ศิริมา
นักทรัพยากรบุคคล


นายธเนษฐ เพชรปราณี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


ส.อ.พิเศก เอี่ยมกี่
นิติกร


นางสาวอรุณ แปรงปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 


นายสุวินร์ ใจเถิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายบัญญัติ ปัญญาสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายกชกร ปัญญาสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวีระเดช คำวาด
พนักงานขับรถยนต์


นายวิทยา กาล้อม
พนักงานดับเพลิง
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นายกิตติศักดิ์ ปัญญาวงค์
พนักงานดับเพลิง


นายวิโรจน์ เทียมจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายภูเบศ มนตรี
พนักงานดับเพลิง


นางสาววรรณวิภา ขัดแพร่
คนงาน


-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 


นางทองเพียร นาละต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางมยุลี ปัญญาอุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสัภยา นาละต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพินิจ เมืองหลวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT