หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ประปาดี ไฟฟ้าสว่าง คมนาคมสะดวก
การศึกษาดีมีคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
 
วิสัยทัศน์ ทต.แม่กุ
 
ยุทธศาสตร์ 1
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ 2
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ประชาชน
มีการศึกษาดี สุขภาพอนามัยดี ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุข
และสามารถพึ่งตนเองได้
 
ยุทธศาสตร์ 3
   
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันสนับสนุน
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อส่งเสริมและป้องกันสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ 4
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ 5
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ 6
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริหารองค์กร
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และสร้างระบบ
การบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส ในการบริหารการปกครอง ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT