หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ประปาดี ไฟฟ้าสว่าง คมนาคมสะดวก
การศึกษาดีมีคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
 
วิสัยทัศน์ ทต.แม่กุ
 
ยุทธศาสตร์ 1
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ 2
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ประชาชน
มีการศึกษาดี สุขภาพอนามัยดี ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุข
และสามารถพึ่งตนเองได้
 
ยุทธศาสตร์ 3
   
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันสนับสนุน
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อส่งเสริมและป้องกันสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ 4
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ 5
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ 6
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริหารองค์กร
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และสร้างระบบ
การบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส ในการบริหารการปกครอง ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT