::เทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ :ทต.แม่กุ
เทศบาลตำบลแม่กุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
 
 
" ประปาดี ไฟฟ้าสว่าง คมนาคมสะดวก
การศึกษาดีมีคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข "
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         
   
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ประชาชนมีการศึกษาดี สุขภาพอนามัยดี ชุมชนเข้มแข็ง
มีความสุข และสามารถ พึ่งตนเองได้
 
  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและป้องกันสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
         
   
เพื่อส่งเสริมและป้องกันสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
         
   
เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         
   
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริหารองค์กร
         
   
เพื่อปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส ในการบริหารการปกครอง ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม